Min slægt
Du er i øjeblikket anonym Login
 

Fortællinger

» Vis alle    

Jacob havde et godt ry som bartskærer - se herPræstø Amts Årbog 1954, side 224-227:

Bartskær Jacob Jørgensen i V. Egede.

Af Anna Myrhøj.

I Aaret 1706 levede i Vester-Egede By en Bartskær Jacob Jørgensen, som det er værd at lægge Mærke til. Hans Dygtighed som Læge faar vi et Bevis paa i Justitsprotokollen for Gisselfeldt Birk 1703-1709, Fol. 198 B.
Hans Boesens Kone i Fredsgaarde, Sneslev Sogn, Ringsted Hrd., Sorø Amt, kom Dagen efter Kyndelmissedag 1706 kørende til V. Egede og anmodede Jacob Jørgensen om straks at køre med hende, da hendes Mand laa hjemme og var slaaet halvt ihjel, hvilket han gjorde, og det viste sig ikke at være overdrevet.

Vi vil lade Jacob Jørgensen selv fortælle om den meget vanskelige Opgave, han blev stillet overfor:

1. var hans højre Arm slidet i Stycher.
2. Sidebenene paa begge Sider, var en deel i Støcher og knudset.
3. En stor Skade paa hans venstre Hoft.
4. Et Hull i hans venstre Røve een finger lang ind i Lifvet.
5. desforuden mange blaa og blodige Slag saa hans Armme og Kroppen ofver alt var Mestendeelen Blaa, slagen og stødt, saa hand derofver ikke efter Menneskelige Natur hafde enten Stolegang, eller kunde lade sit Vand, og spødtede meget Blod af sig, huilchet hafde blefvet hans Undergang, og icke kunde ansees til nogen Lifs Redning, [og des Aarsag antoeg samme Hans Bossen som dend Mand icke troede at kunde lefve]. Hvilchen hans store Saar og Skade udvortes og Indvordtes Jeg Nest Guds bistand hafver været lychelig udi at Curere derfore Jeg hafver gebiert af Hans Bossen 20 Rixdaller, mens som Jeg iche uden Skadeslidelse der med kand udkomme, formedelst mange Medicamenter Jeg self hafver bekosted, sampt Besværlige Reiser baade med hans befordring, og min egen Hest hafver haft, saa prebenderis i alt Tiuge og fire Rixdaler det Jeg formoder at vorde tilkiendt at nyde. Ellers hafver Hans Bossen for mig berettet, at Anders Jensen og hans tieneste-Karl, og Olle Jensen i Fredsgaarde, hafver tilføjet og gjort hennem denne ulyche Kyndelmissedag om Eftermiddagen på Fredsgaarde Gade, dette ieg i alt med Sandhed kan Testere, og med min Æd bekræfte sant at være.
Saa Sandt hielpe mig Gud og Hans Hellige Ord.
Wester Egede d. 7de April Aa. 1706.
Jacob Jørgensen

Den 18. Januar 1707 mødte Hans Boesen selv i Retten, hvor han stævnede sine Voldsmænd, fordi de ikke endnu havde betalt de 26 Sletdaler, de lovede, da "jeg laa paa min Sygeseng, nærmere hen seende til Døden end til Livet"
Hans Boesen er altsaa - takket være den dygtige Bartskær - blevet rask igen, og han levede til Sommeren 1708, da der er Skifteindkaldelse den 22. Juni 4).

Knyttet tilJacob Jørgensen

» Vis alle